Universitetsbibliotekets lånereglement

Aalborg Universitetsbibliotek er et offentligt bibliotek, der er åbent for alle. Bibliotekets hovedopgave er at betjene Aalborg Universitet.

Lånerkort

For at kunne låne materialer med hjem, skal man være registreret som låner ved Aalborg Universitetsbibliotek. Enhver med fast bopæl i landet kan blive registreret som låner. Nye studerende på AAU bliver automatisk registrerede som lånere ved studiestart. Nye ansatte skal selv kontakte biblioteket for at blive registreret.

Aalborg Universitetsbibliotek udlåner direkte til alle, der er registrerede som lånere. Ved indmeldelse skal der forevises gyldig legitimation, herunder dokumentation for CPR-nummer.

Lånerkortet er gratis. Lånerkortet skal medbringes til udlån og bestilling.

Mistes lånerkortet, skal man straks meddele det til Aalborg Universitetsbibliotek for at forhindre, at kortet misbruges af andre. I tilfælde af misbrug af lånerkortet hæfter man personligt indtil det tidspunkt, hvor lånerkortet meldes bortkommet.

Adresseændring skal meldes Aalborg Universitetsbibliotek. Det er muligt selv at ændre adresse via bibliotekets hjemmeside. 

Udlån

Det lånte materiale skal behandles med omhu ved brug og under transport. Man må ikke låne videre til andre eller foretage understregninger og andre former for markeringer.

Udlånstiden er 1 måned for bøger og tidsskrifter. Biblioteket kan undtagelsesvis fastsætte såvel kortere som længere udlånstid. Udlånstiden fremgår altid af udlånskvitteringen. Udlånstiden bør respekteres af hensyn til andre brugere af biblioteket.

Visse materialer kan af sikkerheds- eller tilgængelighedshensyn ikke hjemlånes. De vil normalt kunne benyttes på bibliotekets område. Bøger placeret i håndbogs- og studiesamlinger, samt særligt kostbart eller sjældent materiale, udlånes ikke.

Man må ikke bringe lånt materiale ud af landet.

Kvittering udstedes ved udlån og aflevering af materiale. Afleveringskvittering bør opbevares af låner 1 år som bevis for aflevering.

Fjernlånt materiale

Bøger indlånt fra andre biblioteker er underkastet de udlånsregler, som er gældende på det bibliotek, hvorfra Aalborg Universitetsbibliotek har indlånt bøgerne. Anmodning om fornyelse af fjernlån skal ske senest tre hverdage før lånetidens udløb.

Hjemkaldelse og erstatning

Materiale, der har været hjemlånt længere end den fastsatte lånetid, hjemkaldes skriftligt af Aalborg Universitetsbibliotek på den 1. hverdag efter lånetidens overskridelse. Hverdage er fra mandag til fredag! Materialet skal senest afleveres på 7. hverdag efter lånetidens udløb. (Datoen fremgår af rykkeren). 1. hjemkaldelse varsler desuden et gebyr på 25 kr. pr. enhed, hvis materialet afleveres senere end 7 hverdag efter overskridelse af lånetidens udløb.

Afleverer man ikke rettidigt efter 1. hjemkaldelse, sendes 2. hjemkaldelse med krav om betaling af gebyr (25. kr pr. enhed) samt varsling af forhøjet gebyr (50 kr. pr. enhed), hvis aflevering sker senere end 30 hverdage efter overskridelse af lånetiden. (Datoen står på rykkeren). 2. hjemkaldelse udsendes 8. hverdag efter udsendelse af 1. hjemkaldelse.

Afleverer man ikke rettidigt efter 2. hjemkaldelse, udsendes 3. hjemkaldelse med krav om betaling af forhøjet gebyr. (50 kr. pr. enhed). 3. hjemkaldelse udsendes 23. hverdag efter udsendelse af 2. hjemkaldelse.

Afleverer man ikke rettidigt efter 3. hjemkaldelse overgår sagen efter 37 hverdage til erstatning, og faktura sendes til låner.

Efter udsendelse af krav om betaling af erstatning, forbliver gebyret 50 kr. pr. enhed, hvis materialet afleveres i ubeskadiget stand. Hertil lægges et administrationsgebyr på 150 kr. pr. enhed. Er materialet bortkommet eller beskadiget, betales materialets erstatningspris samt gebyret for overskreden lånetid og administrationsgebyr.

Reageres der ikke på udsendelsen af krav om erstatning, overgår sagen til inkasso via ToldSkat, med krav om erstatning af det lånte, og betaling af gebyrer og sagsomkostninger. Hertil tilskrives administrationsomkostninger fra ToldSkat. Dette sker 12 hverdage efter udløb af fakturaens betalingsfirst.

Bemærk at prisen på bl.a. CD-rom, CD'er og DVD'er ligger væsentligt over butiksprisen p.g.a. ophavsretlige forhold.

Ved tilbagelevering af ubeskadiget tidligere erstattet materiale tilbage betaler Aalborg Universitetsbibliotek erstatningsprisen i en periode på seks måneder fra oprettelse af erstatningskrav. Aalborg Universitetsbibliotek kan dog i særlige tilfælde vælge at tilbagebetale erstatningsprisen, selvom perioden på seks måneder er overskredet.

Gebyrer

Overskridelse af lånetid i dage Gebyr i kr. pr. enhed

1 - 7 hverdage 0 kr.

8 - 30 hverdage 25 kr.

31 - 36 hverdage 50 kr.

37 - 43 hverdage 50 kr. + administrationsgebyr 150 kr. + evt. erstatningspris.

44. hverdag: 50 kr. + adm. gebyr 150 kr. + ToldSkat-adm. gebyr

OBS! Ved et samlet gebyr på 500 kr. eller derover, vil lånerkortet blive spærret. Når gebyret er betalt ophæves spærringen automatisk.

Beskadiget og bortkommet materiale

Hvis hjemlånte bøger, tidsskrifter og andet biblioteksmateriale ikke afleveres, eller hvis det tilbageleveres i beskadiget stand, skal låneren erstatte de udgifter, der herved påføres biblioteket til nyanskaffelse eller reparation. Erstatning skal betales, selv om låneren er uden skyld i, at det lånte materiale er bortkommet eller ødelagt.

Kan det beskadigede eller bortkomne materiale ikke genanskaffes, betaler låneren et beløb svarende til materialets pris samt gebyr. Beløbet fastsættes af Aalborg Universitetsbibliotek. I denne forbindelse bør det bemærkes, at prisen på bl.a. CD-rom, CD'er og DVD'er ligger væsentligt over butiksprisen p.g.a.ophavsretlige forhold.

Hvis materialet senere kommer til veje, tilbagebetaler Aalborg Universitetsbibliotek erstatningsbeløbet mod aflevering af materialet. Gebyrer tilbagebetales ikke.

Overtrædelse af Aalborg Universitetsbiblioteks lånereglement kan medføre udelukkelse fra at benytte biblioteket.

December 2013

 

Kontakt, besøg og følg os

Kontakt os

Chatten holder lukket frem til ultimo august

Ur/watch Book en vejledning

Mail Aalborg (aub@) · 9940 9400 · Vis alle
Esbjerg (aube@) · 9940 7649
København (aubcph@) · 9940 3858

Person Personaleliste · Om biblioteket

Følg os

Få nyheder fra biblioteket direkte i dit feed.

FacebookFacebook

Aalborg Universitetsbibliotek, Aalborg Universitet. Henvendelse om denne sides indhold kan sendes til AUB's Webredaktion. Fotos/modelfotos: www.colourbox.com m.fl.